Handelsbetingelser

Generelt

 • Enhver levering sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunde og Sport & Profil Odense.
 • Ved tryk samt tryksager kan der forekomme mindre farveafvigelser.

 

Tilbud og indgåelse af ordre

 • Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato eller til den påførte dato. Såfremt der er aftalt andet, skal dette fremgå af ordrebekræftelsen.
 • Tilbud er gældende til kunden har accepteret det skriftligt.
 • Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold af forcemajeure, herunder strejke og lock-out, og ethvert forhold der skyldes mangel på materialer.
   
 • Sport & Profil forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til offentlige myndigheder eller andre forhold udenfor Sport & Profils kontrol.
 • Enhver ændring af ordrespecifikation skal ske skriftligt og godkendes af Sport & Profil.
 • Kunden skal altid godkende fremsendte ordrebekræftelse samt evt. design layout, inden ordren igangsættes.
 • Alle ændringer efterfølgende på ordren skal ske skriftligt og sælger skal fremsende ny ordrebekræftelse på det aftalte inden ordren igangsættes.

   

Priser

 • Alle priser er anført i dkk. Priserne er ekskl. moms ab lager.
 • Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Sport & Profil altid berettiget til at opkræve yderligere betaling for ekstraarbejde som følge af bestillerens leverede materialer, hvis disse er uegnede og/eller mangelfulde.
 • Ekstra arbejde der skyldes bestillerens ændringer efter produktionen allerede er påbegyndt.

 

Betaling

 • Betaling foretages den dato der enten fremgår på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura som betalingsdag eller betales kontant ved afhentning eller ved levering.
 • Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra senest rettidige betalingsdato.
 • Såfremt kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Sport & Profil sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Sport & Profil ændre betalingsvilkår. Konstatering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

 

Miljøtillæg

 • På trykordre tillægges kr. 25,- miljøtillæg.

 

Ejendomsforbehold

 • Sport & Profil forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

 

Levering og eventuel forsinkelse

 • Ved specialfabrikation forbeholder Sport & Profil sig ret til 5 % over- og underlevering som følgende eksempel, ved 100 stk. må der minimum leveres 95 stk. og maksimalt 105 stk.
 • Det vil fremgå på ordrebekræftelsen, hvis det er et krav for den artikel.
 • Den aftalte leveringstid er anført i ordrebekræftelsen.
 • Sport & Profil vil dog tilstræbe altid at ramme det aftalte antal. Sport & Profil er berettiget til, om nødvendigt, at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 20 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Sport & Profil har underrettet kunden om forlængelsen inden udløbet af aftalt leveringstid. Forsinkelsen giver ikke kunden ret til at tilbageholde betalingen, eller til erstatning i øvrigt.
 • Der kan laves special aftaler her, såfremt det er nødvendigt, for at ordren kan overholdes, så det også er muligt at nå at få varen til tiden.

 

Reklamationer og mangler

 • Kunden er forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.
 • Ved eventuelle reklamation/mangler skal Sport & Profil kontaktes straks efter konstatering og produkterne må ej anvendes før Sport & Profil har set problemet. Kunden skal skriftligt reklamere til Sport & Profil, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen.
 • Sport & Profil`s ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning indenfor 20 dage. Alternativt kan Sport & Profil efter eget valg kreditere kunden beløbet.
 • Kunden kan ikke kræve erstatning for sit indirekte tab som driftstab eller manglende avance som følge af mangler.

 

Misligholdelse

 • Det er bestillerens ansvar at kontrollere de modtagen varer.
 • Sport & Profil har intet ansvar for fejl eller mangler som bestilleren ikke skriftligt har korrigeret i ordrebekræftelse korrektur, print etc. på mail.

 

Tvister, værneting og lovvalg

 • I enhver tvist med udgangspunkt i Sport & Profil og kundens aftaler/kontrakt, hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Odense efter Dansk Ret. I tilfælde af begæ- ring om syn og skøn skal der udpeges en fagkyndig syns- og skønsmand i Odense.

 

Design

 • Udvikles der er et visuelt design til en aftalt opgave som fx. tryk på tøjet, for at kunden kan se et muligt resultat, materiel til tryk eller broderi skal materiel være leveret i eps eller ai fil format, der laves udkast u/b på design oplæg 1 gang, ændringer i design etc. efterfølgende betales time løn pr. grafiker time kr. 695,- + moms, med mindre andet er aftalt.

 

Prøver

 • Prøver på tøj etc. udlånes gerne, dog skal prøver afleveres i samme stand som de er udleveret og i indpakning.
 • Prøver kan købes fordelagtigt, såfremt man vælger at beholde dem, efter prøvning, dette aftales med sælger.